Tạp chí Tâm lý học, S. 2 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THANG GIÁ TRỊ CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thị Hoa

Tóm tắt


Thang giá trị của thanh niên là hệ thống các giá trị của họ được sắp xếp thứ bậc quan trọng khác nhau. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Tâm lý học, năm 2011 thang giá trị của thanh niên có thứ bậc lần lượt là: Gia đình, sức khỏa và sự nghiệp, tình yêu, thu nhập, danh dự cá nhân, các mối quan hệ xã hội, địa vị xã hội và bằng cấp. Như vậy, thanh niên hiện nay vẫn giữ được giá trị truyền thống dân tộc, coi trọng gia đình, coi trọng sự nghiệp. Đồng thời, thang giá trị của họ cũng có nét mới: coi trọng sức khỏe

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP