Chi tiết về Tác giả

Bùi Xuân Trung, Chu

  • T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 - QUẢN LÝ GIÁO DỤC
    Nội dung quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Hậu cần trong bối cảnh đổi mới giáo dục
    Toàn văn


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810