Chi tiết về Tác giả

Bùi Văn Hùng, Nguyễn Như An, Chu

  • T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 - NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
    Xây dựng cơ chế tự chủ cho các trường đại học công lập giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội
    Toàn văn


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810