Chi tiết về Tác giả

Bùi Đức Dũng, Chu

  • T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 - NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
    Đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội theo thuyết kiến tạo
    Toàn văn


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810