Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 3, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Chu Phan Thị NgàTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810