Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục thể chất thiết kế một giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực người học

Chu Lê Trung ThànhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810