Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo và sử dụng thí nghiệm từ phế liệu trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

Chu Nguyễn Lâm Sung, Nguyễn Thị NhungTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810