Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải phương trình bằng phương pháp hàm số

Chu Nguyễn Thị Định, Lưu Thị Thu HuyềnTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810