Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến các tính chất của rượu nếp cẩm

Chu Nguyễn Thị HuyềnTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810