Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải gần đúng phương trình phi tuyến

Chu Đàm Thanh TuấnTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810