Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ mã hóa RSA và bài toán an toàn thông tin trong bảo mật đề thi

Chu Trần Thị Hồng DungTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810