Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải thiện chất lượng hệ thống di động 4G/LTE với công nghệ MIMO hỗ trợ giáo dục trực tuyến

Chu Lê Thị Vui, Trịnh Thị LýTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810