Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 11, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng dẫn học sinh một số kỹ thuật tự học với sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực

Chu Trần Minh Đức, Nguyễn Thành NhânTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810