Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 11, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới đánh giá kết quả đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Chu Lê Viết VũTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810