Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 10, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí của vật liệu tổ hợp g-C3N4/ZnWO4

Chu Phùng Thị Hồng Vân, Phạm Thị TrangTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810