Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 9, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm khoa Công trình Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chu Nguyễn Thị Kim Hồng, Hoàng Thanh Thủy:Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810