Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 8, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng Scilab vẽ đồ thị hàm số

Chu Nguyễn Thị Thúy HoaTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810