Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 7, S. 7 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ở Học viện An ninh nhân dân

Chu Đặng Văn DuyTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810