Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 7, S. 7 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn - Đại số lớp 10

Chu Nguyễn Thị Hồng DiễmTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810