Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 6, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục luật sở hữu trí tuệ trong việc mở rộng phạm vi bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa để hội nhập quốc tế

Chu Bùi Thị Thu HườngTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810