Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 6, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng thử nghiệm Hadoop - công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại Trường Đại học Đồng Tháp

Chu Lê Anh Tuấn; Võ Thị NhỏTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810