Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 6, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài toán tính quãng đường hình thành khái niệm tích phân xác định và ứng dụng mở rộng vào các bài toán vật lý trong chương trình trung học phổ thông chuyên

Chu Nguyễn Đăng Thuấn; Trần Nhật Lệ; Phạm Trần Thanh Phương



Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810