Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 6, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ quy chiếu phi quán tính và phương pháp giải các bài toán về chuyển động của vật, hệ vật trong hệ quy chiếu phi quán tính

Chu Mai Ngọc AnhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810