Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 5, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) theo định hướng tiếp cận năng lực

Chu Phan Thị Thu HàTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810