Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 5, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bồi dưỡng năng lực phản biện khoa học cho học viên thông qua xêmina các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị

Chu Nguyễn Xuân SinhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810