Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp

Chu Đặng Trường Trung TínTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810