Tạp chí Thiết bị Giáo dục, S. 138 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÌNH THÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC THÔNG QUA THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở NHÀ

Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Minh Phương

Tóm tắt


In the draft educational programs overall, experimental competency is one of the specialized capabilities, important to be conceived and developed in the process of teaching physics. In this article we present how to evaluate the experimental competency of students through physics experiment at home.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810