Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK

Lương Thị Bích Nguyên

Tóm tắt


Aesthetic education is an important educational content, it has enormous significance to the comprehensive development of student’s personality. But aesthetic education for students in general, primary school students in particular still has many shortcomings. This is due to many reasons, including the reason from the perspective of school management. The article mentions the management measure of aesthetic education for students at primary schools in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province, contributing to improve the efficiency of comprehensive education for students.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810