Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HỒNG, NGHI XUÂN, HÀ TĨNH

Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Sương Lan

Tóm tắt


Comparison skills are an important part in shaping the ability to recognize for preschoolers aged 4-5. Developing such skills helps children have better understanding of the nature of things and phenomena in the surrounding environment. Comparison skills in preschoolers are mainly shaped through activities for children to become familiar with the math. Therefore, doing research and applying some measures for preschoolers aged 4-5 to become familiar with math is an urgent mission in general and Xuan Hong kindergarten - Nghi Xuan - Ha Tinh in particularTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810