Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

Vũ Văn Trưởng

Tóm tắt


The article focused on some theoretical issuses about community mobilization in upgrading primary school to reach national standard in district level, showing situation analysis, methods and method testing for community mobilization in upgrading primary school to reach national standard primary school in Dam Ha district, Quang Ninh province.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810