Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỊCH SỬ CỦA SÁCH ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ CÂY PAPYRUS - AI CẬP

Ngô Thị Thu Huyền

Tóm tắt


Introduction of Egyptian civilization and papyrus plants. Methods to create books from papyrus plants. The use of papyrus document in Egyptian history and the role of papyrus document in history of books. Method of preservating and processing of papyrus document.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810