Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mai Thị Lan

Tóm tắt


The article concentrated on some theoretical matters about community - based life skill education for primary pupils, analyzing the situation, providing methods and testing these methods in Hong Bang district, Hai Phong city.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810