Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO KỸ THUẬT ĐẬP BÓNG CHO SINH VIÊN NAM HỌC MÔN BÓNG CHUYỀN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Đặng Trường Trung Tín

Tóm tắt


Articles have built additional exercises as well as professional training to enhance technical efficiency smash Amateur Physical Education students; established a number of requirements, principles for the exercises applied to the experimental group and the results were as expected, as well as the ability to record their smash be improved after 10 lesson plans teaching .Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810