Ban biên tập

BTV chính

Chu Mạnh Nguyên, Việt Nam
Ngô Tiến Thắng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Việt Nam


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810