Chi tiết về Tác giả

VIỆT QUẢNG, VŨ

  • T. 27, S. 6 (2016) - Bài viết
    Mối quan hệ thể chế và khả năng tiếp cận thị trường vốn của doanh nghiệp
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124