Chi tiết về Tác giả

HOÀNG CHƯƠNG, VŨ

  • T. 27, S. 1 (2016) - Bài viết
    Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124