Chi tiết về Tác giả

Hồng Đức, Võ

 • S. 290 (2014) - Bài viết
  Ứng dụng mô hình Fama-French 3 nhân tố cho VN: Cách tiếp cận mới về phân chia danh mục đầu tư
  Tóm tắt
 • S. 286 (2014) - Bài viết
  Mạng lưới kinh doanh và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bằng chứng thực nghiệm từ ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
  Tóm tắt
 • S. 280 (2014) - Bài viết
  Bằng chứng thực nghiệm về hạn mức sử dụng nợ tối ưu trong các doanh nghiệp niêm yết tại VN
  Tóm tắt
 • S. 275 (2013) - Bài viết
  Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124