Chi tiết về Tác giả

XUÂN VINH, VÕ

 • T. 28, S. 10 (2017) - Bài viết
  Ảnh hưởng của thông tin miễn nhiệm nhân sự cấp cao đến giá cổ phiếu
  Tóm tắt
 • T. 28, S. 4 (2017) - Bài viết
  Vai trò của thể chế trong mối quan hệ giữa hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt
 • T. 28, S. 1 (2017) - Bài viết
  Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 12 (2016) - Bài viết
  Năng lực cạnh tranh, lợi nhuận và sự ổn định của các ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 10 (2016) - Bài viết
  Ứng dụng mô hình định giá tài sản năm yếu tố để giải thích tỉ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 4 (2016) - Bài viết
  Phản ứng của thị trường với thông báo đăng kí giao dịch cổ phiếu của nhà quản lí
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 10 (2015) - Bài viết
  Nghiên cứu sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ASEAN+3
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 8 (2015) - Bài viết
  Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hoá thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 280 (2014) - Bài viết
  Dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124