Chi tiết về Tác giả

TẤT THẮNG, VÕ

  • T. 28, S. 8 (2017) - Bài viết
    Xác định giá trị du lịch rừng ngập mặn Cần Giờ thông qua phương pháp chi phí du hành
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124