Chi tiết về Tác giả

HỒNG ĐỨC, VÕ

 • T. 27, S. 12 (2016) - Bài viết
  Quản trị công ty, cơ cấu vốn và hiệu quả kĩ thuật: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 6 (2015) - Bài viết
  Xác định quy mô kinh tế ngầm của Việt Nam và các quốc gia châu Á bằng kĩ thuật Mômen tổng quát
  Tóm tắt
 • S. 269 (2013) - Bài viết
  Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN: Sử dụng lý thuyết mờ
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124