Chi tiết về Tác giả

Quang Trung, Trần

  • S. 273 (2013) - Bài viết
    Tác động của các mô hình kết nối nông dân với thị trường đến thu nhập của hộ chăn nuôi heo thịt ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc
    Tóm tắt
  • S. 276 (2013): Tạp chí Phát triển Kinh tế - Bài viết
    Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm bảo hành - Công ty Thế giới Di động
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124