Chi tiết về Tác giả

Kim Dung, Trần

  • S. 288 (2014) - Bài viết
    Ưu thế và hạn chế trong động viên cán bộ nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
    Tóm tắt
  • S. 284 (2014) - Bài viết
    Xác định những năng lực cần thiết đới với nhân viên khách hàng trong các ngân hàng
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124