Chi tiết về Tác giả

Hoàng Ngân, Trần

 • T. 26, S. 2 (2015) - Bài viết
  Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 288 (2014) - Bài viết
  Chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi tại VN giai đoạn 1986-2013
  Tóm tắt
 • S. 284 (2014) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa thị trường trái phiếu chính phủ với tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát tại Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 276 (2013): Tạp chí Phát triển Kinh tế - Bài viết
  Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam thời gian qua
  Tóm tắt
 • S. 243 (2011) - Bài viết
  KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG GIAO SAU CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
  Tóm tắt
 • S. 235 (2010) - Bài viết
  Tác động của khủng hoảng tài chính đến kinh tế VN năm 2009 và những đề xuất giải pháp về chính sách tiền tệ năm 2010
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124