Chi tiết về Tác giả

Hà Minh Quân, Trần

 • S. 284 (2014) - Bài viết
  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin cậy của khách hàng trong thương mại điện tử ở Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 283 (2014) - Bài viết
  Khái niệm đạo đức kinh doanh cá nhân: Nghiên cứu về người trưởng thành Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 282 (2014) - Bài viết
  Vai trò của văn hóa tổ chức đối với quản lí tri thức và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124