Chi tiết về Tác giả

TÚ UYÊN, TRẦN

  • T. 27, S. 2 (2016) - Bài viết
    Áp dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động cho các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124