Chi tiết về Tác giả

QUANG BẢO, TRẦN

  • S. 279 (2014) - Bài viết
    Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124