Chi tiết về Tác giả

MINH TUẤN, TRẦN

  • S. 256 (2012) - Bài viết
    QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124