Chi tiết về Tác giả

LÊ KHANG, TRẦN

  • T. 28, S. 10 (2017) - Bài viết
    Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Vai trò của cạnh tranh ngành
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124