Chi tiết về Tác giả

KIM DUNG, TRẦN

 • T. 28, S. 1 (2017) - Bài viết
  Cấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Tóm tắt
 • S. 262 (2012) - Bài viết
  Đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc của viên chức trong các trường đại học
  Tóm tắt
 • S. 260 (2012) - Bài viết
  Đo lường mức độ thoả mãn với tiền lương
  Tóm tắt
 • S. 248 (2011) - Bài viết
  NHỮNG NĂNG LỰC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN
  Tóm tắt
 • S. 244 (2011) - Bài viết
  Thang đo động viên nhân viên
  Tóm tắt
 • S. 233 (2010) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124