Chi tiết về Tác giả

HUY HOÀNG, TRẦN

  • T. 26, S. 10 (2015) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia mới nổi: Trường hợp Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 232 (2010) - Bài viết
    Rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại khi thực hiện chính sách kích cầu kinh tế qua hỗ trợ lãi suất và giải pháp
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124